Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde

ARS Alacak ve Risk Yön. Danışmanlık Ltd. Şti

Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni

ARS Alacak ve Risk Yön. Danışmanlık Ltd. Şti. (“ARS Danışmanlık” veya “Şirket” olarak metnin devamında anılacaktır.) olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ARS Danışmanlık veya ARS Danışmanlık adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; ARS Danışmanlık  ile aranızda iletişim, satış görüşmelerinin ifası kapsamında, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un (“Kanun”) 5/2(c),(f)  maddesinde belirtilen, sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak ve yine Kanun’un 5/1. Maddesinde belirtilen açık rızanıza istinaden işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz ve verileriniz, ürün ve hizmetlerin satışı ve tanıtımı kapsamında işlenmekte olup ARS Danışmanlık’ın ve ARS Danışmanlık ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ARS Danışmanlık tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasının amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ARS Danışmanlık işletmelerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

ARS Danışmanlık olarak, veri sorumlusu sıfatı ile yazılı iletişim kanallarımız, kullandığımız yazılım programları, internet  sitemiz, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanallarımız kanallar aracılığı ile; açık rızanız veya açık rızanın istisnası olan ve yukarıda belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde ARS Danışmanlık’ın  birlikte çalıştığı 3. Kişilerle, iş ortaklarıyla, müşterileriyle, tedarikçileriyle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Belirtmek gerekir ki; ARS Danışmanlık, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

ARS Danışmanlık, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda ARS Danışmanlık’ın sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.

 1. Kimlik (İsim-soy, pasaport numarası, doğum tarihi ve yeri) içeren pasaport fotokopisi , Kimlik numarası, Vergi Kimlik numarası, Adres Bilgisi -Ülke , İmza sirküleri, Unvan, İmza)
 2. İletişim (Telefon numarası – E mail – Faks , Adres Bilgisi -Ülke)
 3. Özlük (Banka Hesap Bilgileri)
 4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde ARS Danışmanlık yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. ARS Danışmanlık’a ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda ARS Danışmanlık, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: ARS ALACAK VE RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No: 0080035971100015

Telefon Numarası: 02122969147

Faks Numarası: 02123269187

Posta Adresi: Cemal Sahir Sokak No:29 Mecidiyeköy Polat İş Merkezi D:47 Şişli-İstanbul

E-posta adresi: info@arsdanismanlik.com