Webinar Online Etkinlik Sosyal Medya Paylaşımı Açık Rıza Metni

  1. Ana Sayfa

Webinar Online Etkinlik Sosyal Medya Paylaşımı Açık Rıza Metni

İşbu Açık Rıza Metnini imzalayarak, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin* ‘ARS Alacak ve Risk Yönetimi Danışmanlık Limited Şirketi’ (“Şirket”) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla işlenmesine, 6698 sayılı Kanun’un 5/2 maddesindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, kişisel verilerimin alındığı ve toplandığı kanal olan ZOOM ve diğer platformlar aracılığıyla yurt dışında bulunan serverlara aktarılmasına, iş ortaklarına aktarılmasına, ARS Danışmanlık’ın web sitesinde ve diğer sosyal mecralarda paylaşılmasına, proje ortakları tarafından proje amaçları çerçevesinde basın aracılığıyla kamuya iletilmesine, açık ve kesin olarak onay veriyorum.

İşbu Açık Rıza Metni kapsamında Şirket; kişisel verilerimi, tahsilat eğitimi ve açık sınıf eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi, dijital yayın süreçlerinin gerçekleştirilmesi, sosyal medya ve PR çalışmalarının yürütülmesi amaçları için işleyebilir veya işlenmek üzere proje ortaklarına, proje amaçları çerçevesinde kişisel verilerimi sosyal medya ve basın aracılığıyla kamuya iletebilir.

İşbu Açık Rıza Metni, ‘amaçla sınırlılık ilkesi’ gereğince sadece Şirket’in gerçekleştirdiği online etkinlikler ve sosyal medya paylaşımları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesini, Şirket’in sosyal medya hesaplarına aktarılmasını, proje ortakları tarafından proje amaçları çerçevesinde basın aracılığıyla kamu ile paylaşılmasını da içermektedir. Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

– Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
– Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– Yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme.

Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, Şirket ile irtibata geçebilirim.

İşbu Açık Rıza kapsamında “kişisel veri” kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

Kişisel verileriniz, derneğimiz veya derneğimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı ve elektronik kanallar aracılığıyla açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, Proje için yukarıda belirtilen Amaç dahilinde edinilir.
Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya da projenin kesin sona erme süresine kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine artık gerek kalmaması durumunda, o veri silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

ARS Alacak ve Risk Yönetimi Danışmanlık Limited Şirketi